Regulamin wasztatów letnie ROBO-KOD

Definicje:

 • Organizator – DIVERTIDA Sp. z o.o. ul. Żołnierzy Lenino 11, 61-694 Poznań, NIP 972 123 661 9, KRS 400972
 • Kurs – usługa realizowana przez Organizatora będąca warsztatami
 • Uczestnik Kursu, Uczestnik – osoba w wieku od 6 do 12 lat, która została zgłoszona na Kurs przez Opiekuna
 • Opiekun, Zgłaszający – rodzic, inny prawny opiekun Uczestnika Kursu lub osoba przez nich uprawniona  Instruktor, Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora zajmująca się prowadzeniem Kursu
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora  
 • Umowa – umowa zawierana przez Opiekuna z Organizatorem podczas zapisu Uczestnika na Kurs, na mocy której Organizator świadczy usługę przeprowadzenia Warsztatów
 • Zgłoszenie – poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Organizatora – http://www.malyvinci-dpo.pl/ma%C5%82y-vinci-dpo/zapisy 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Umowa dotycząca udziału Uczestnika w Kursie prowadzonym przez Organizatora zawierana jest pomiędzy Organizatorem, a Opiekunem na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Przed dokonaniem Zgłoszenia udziału w warsztatach Opiekun powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Osoba dokonująca Zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 II. WYSŁANIE ZGŁOSZENIA

 1.  Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie http://www.malyvinci-dpo.pl/ma%C5%82y-vinci-dpo/zapisy
 2. Zgłaszającym jest osoba będąca Opiekunem Uczestnika kursu wysyłająca Zgłoszenie.
 3. Uczestnikami są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.
 4. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w warsztatach i jednocześnie jako akceptacja regulaminu znajdującego się na stronie http://www.malyvinci-dpo.pl
 5. Zgłaszający jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych zgodnych z rzeczywistym stanem.
 6. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w kursach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W dniu dokonania Zgłoszenia Zgłaszający otrzymuje informację o wysokości kwoty, którą należy wpłacić na konto Organizatora, oraz na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje potwierdzenie rezerwacji (wysłania Zgłoszenia). Płatności należy dokonać poprzez system Przelewy24
 2. Wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 2 dni od dnia wysłania zamówienia traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w kursach.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora.
 4. Zgłaszający po zawarciu Umowy zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi komplet wypełnionych dokumentów, które Organizator przesłał mu na wskazany adres e-mail po zawarciu umowy.
 5. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.
 6. Wpłacenie kwoty należnej za kurs musi zostać dokonane zgodnie z przekazanymi informacjami w e-mailu potwierdzającym rezerwację kursu.

IV. REALIZACJA UMOWY

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie Kursu.
 3. W sytuacji gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu, możliwy jest zwrot wpłaty bez pobrania opłaty manipulacyjnej.
 4. W przypadku gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kwoty Warsztatów
 5. Istnieje możliwość zwrotu całości zaliczki w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie jeżeli Organizator, bądź Uczestnik/Opiekun Prawny znajdzie na miejsce pierwotnego Uczestnika innego Uczestnika. W takim przypadku zaliczka zwracana jest w całości.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Kursu w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem jeżeli nie utworzy się odpowiednia grupa do prowadzenia zajęć. O tej decyzji każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
 7. W przypadku odwołania Kursu w takim terminie Organizator zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego.

V. UDZIAŁ W KURSACH

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika, w tym podania faktycznego stanu zdrowia Uczestników, a także do poinformowania przed Kursem o poważnych schorzeniach Uczestnika Kursu, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach.
 3. W przypadku gdy dzieci nie będą odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych wymagane jest wcześniejsze podanie danych identyfikacyjnych osoby uprawnionej przez Opiekuna do odbioru Uczestnika bądź też wypełnienie stosownego oświadczenia przez Opiekuna w sytuacji gdy Uczestnik po Kursie samodzielnie opuszcza miejsce odbywania się Kursu.
 4. W trakcie trwania danego Kursu (to jest w godzinach odbywania się zajęć zgodnie z podanym w Umowie harmonogramem) Organizator, poprzez Prowadzących Kursy, sprawuje opiekę nad Uczestnikami Kursu. 5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas trwania Kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi bądź Instruktorowi do przechowania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy będące w posiadaniu przez Uczestnika w trakcie trwania Kursu.
 7. Uczestnik Kursu jest zobowiązany stosować się do poleceń osób prowadzących Kurs.
 8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z Kursu. W tym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część Kursu.
 9. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Kursu.
 10. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności Uczestnika na zajęciach Kursu, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 11. W przypadku dłuższej nieobecności Uczestnika spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć.
 12. Wszyscy Uczestnicy Kursów w formie warsztatów potwierdzają, że posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 • działaniem lub zaniechaniem klienta,
 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
 • siłą wyższą.

VII. REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej nie wykonywanie to powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora).
 2. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1.  Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, tym samym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez DIVERTIDA Sp. z o.o. oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez DIVERTIDA Sp. z o.o. wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanymi warsztatami w celach popularyzacji i promocji na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów.
 2. Opiekun ma prawo do nie wyrażenia zgody na działania opisane w pkt. VIII ust. 1 poprzez pisemną deklarację przekazaną drogą elektroniczną do Organizatora przed rozpoczęciem Kursu. W tym przypadku ustalenia zawarte w pkt. VIII ust. 1 nie są stosowane.
 3. Kurs prowadzony jest w miejscu wskazanym przez Organizatora, tj. na ul. Śniadeckich 18/7 w Poznaniu
 4. W wyjątkowej sytuacji Organizator ma prawo zmiany miejsca przeprowadzenia Kursu w obrębie miejscowości, w której miał się pierwotnie odbyć. O zmianie są informowani Opiekunowie drogą mailową bądź telefoniczną minimum 3 dni przed rozpoczęciem Kursu. W tym przypadku pkt. IV ust. 5 nie obowiązuje – Opiekun ma prawo z rezygnacji z Kursu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin, jak i jego zmiany, obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora
 2. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów. W stosunku do Opiekunów, którzy zawarli już Umowy przed aktualizacją Regulaminu, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 8 czerwca 2017 roku.